Gå til hovedinnhold Til toppen

Pakkeresjevilkår Generelle vilkår for pakkerejser

Når du bestiller en rejse med Fjord Line, godtager du vores gældende rejse- og købsvilkår. 
Disse vilkår gælder for pakkerejser. Hvis rejsen ikke indeholder hotelovernatninger (bortset fra på skibet), er det rejsevilkårene for transportrejser, der er gældende. 

COVID-19 situationen kræver en tilpasset håndtering af vores vilkår. Se pkt. 18 i vores vilkår

Nedenstående generelle vilkår for pakkerejser er udarbejdet af Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet.
Vilkårene gøres gældende for pakkerejser, som falder ind under definitionen i Lov om Pakkerejser af 15.06.2018, § 6.
Vilkårene er udformet i henhold til Lov om Pakkerejser (“Pakkerejseloven”) og Børne- og familiedepartementets forskrifter til loven, (“Forskrifterne”) og supplerer bestemmelserne i loven og forskrifterne.
Vilkårene regulerer forholdet mellem rejsearrangør og forbruger.
De rejsevilkår, som angives med kursiv skrift, er særlige vilkår for Fjord Line og supplerer «Generelle vilkår for pakkerejser» 

Versjon 1.0 – 25.05.2020

1.Aftalens indgåelse og betalingsvilkår

Aftalen mellem parterne anses for indgået ved bekræftet reservation. 

Arrangøren kan kræve indbetaling af depositum ved reservation eller før en kontrakts forfaldsdato. Depositummet skal betales på den måde, som aftales, og inden den frist, som er sat. 

Er det kontraktlige beløb ikke gået ind på arrangørens konto to dage efter forfaldsdato, kan arrangøren ophæve aftalen, medmindre kunden kan dokumentere, at betaling er sket inden forfaldsdato. 

Det udestående beløb skal forfalde ikke tidligere end 35 dage før afrejse. Hvis arrangøren har betalingsforpligtelser over for underleverandører, som forfalder tidligere end 35 dage før afrejse, kan det udestående beløb forfalde tidligere. Arrangøren skal kunne dokumentere en sådan forpligtelse. Der skal gives klare og tydelige oplysninger før reservation om det tidspunkt, hvor det udestående beløb forfalder på. 

Hvis sådan information ikke gives på en klar og tydelig måde ved reservation, er kunden imidlertid ikke forpligtet af arrangørens afvigende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalde tidligere end 35 dage. 

Depositummet betales ved reservation. Udestående beløb forfalder 35 dage før afrejse. 

2.Følgende omfattes af aftalen

Aftalen omfatter pakkerejsen, sådan som den fremgår af reservation, bekræftelse og rejsebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tillægsydelser, som inkluderes i pakkerejsen ifølge aftalen mellem parterne. Aftalen omfatter i øvrigt også arrangørens eventuelle, individuelle betingelser. 

Endvidere er oplysninger, som arrangøren har oplyst på sine hjemmesider, i kataloger, brochurer eller lignende, en del af aftalen med mindre, de må antages at være uden betydning for kundens køb af den aktuelle pakkerejse. Oplysningerne regnes heller ikke som en del af aftalen, hvis de er ændret på en tydelig måde før indgåelse af aftalen. Arrangøren skal i sin information gøre opmærksom på muligheden for, at oplysningerne kan blive ændret, før en aftale indgås. 

3.Rejsens pris

3.1Prisen

Den oplyste pris for rejsen skal omfatte alle afgifter, gebyrer og/eller skatter, som norske og/eller udenlandske myndigheder måtte pålægge de tjenester, som aftalen omfatter. Skal der betales turistskat eller lignende direkte til rejsemålet, skal der oplyses om, at dette vil tilkomme. 

Endvidere skal prisen inkludere eventuelle tillæg for de særlige ønsker, kunden måtte have knyttet til sin reservation eller andre ydelser, arrangøren med samtykke har indlagt i pakkerejsen. 

Tillæg eller rabatter knyttet til rejsen eller sådanne valgfrie tillægsydelser eller specifikationer, skal tydeligt fremgå af arrangørens prisoversigt/prisspecifikation. 

Prisen for eventuel aflysningsbeskyttelse og/eller rejseforsikring kommer i tillæg til pakkerejsens pris og omfattes ikke af bestemmelserne i dette punkt. Det samme gælder for eventuel tilslutningsrejse eller arrangementer på land, som ikke er en del af pakkerejsen. 

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsætte, at den aftalte pakkerejsepris kan justeres op eller ned ved ændringer i offentlige skatter og afgifter, og/eller transportpriser og/eller aktuelle valutaer. Kunden skal gives en begrundelse for og en beregning af prisstigningen. Arrangøren skal i betingelserne også give kunden tilsvarende ret til at kræve prisreduktion, hvis de omstændigheder, som arrangøren forbeholder sig ret til at justere prisen op efter, udvikler sig i kundens favør, jf. Pakkerejselovens § 19 jf. 20. 

Varslet om prisstigning skal være meddelt kunden senest 20 dage før afrejse for, at krav om prisstigning kan være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberåbe sig prisjustering til sin favør grundet omstændigheder, som indtræffer senere end 20 dage før afrejse. 

En prisstigning på mere end 8 % af den aftalte købesum giver kunden ret til at forlade aftalen uden omkostninger for sig selv. 

I varslet om prisstigning efter ovenstående bestemmelser skal arrangøren sætte en rimelig frist for kundens ret til at ophæve købet uden omkostninger for sig selv. Fristen kan ikke sættes til kortere end tre hverdage. 

Fjord Line forbeholder sig retten til at ændre priser efter reservation af rejsen. Prisændringer kan ske, hvis der i tiden mellem indgåelse af aftale og afrejse sker ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer knyttet til brug af lufthavne, veje, havne eller ændrede valutakurser. Den rejsende har tilsvarende ret til at kræve prisreduktion, hvis ændringer i de samme parametre medfører en lavere pris jf. Pakkerejselovens § 19 jf. 20.

3.2Depositum

Arrangøren kan fastsætte et rimeligt depositum, som den rejsende skal betale. Booking med betaling af depositum kan kun benyttes på reservationer pr. telefon. 

Hvor arrangøren kan dokumentere, at reservationen medfører særlige, økonomiske forpligtelser, før rejsen starter, f.eks. pakkerejser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpligtelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke-refunderbar forudbetaling eller særlige arrangementer på land (udflugter, kurser osv.), som er en del af pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusion ved afbestilling af arrangementet på land, kan depositummet øges med dette dokumenterede beløb. 

Ved bestilling af pakkerejser, herunder også ferielejligheder, betales 10 % i depositum ved reservation, hvis der er mere end 35 dage til afrejse. Restbeløbet forfalder til betaling 35 dage før afrejse. Ved reservation under 35 dage før afrejse skal rejsen betales fuldt ud ved reservationen. 

Depositum kan være højere end 10 % ved hotelferie eller andre tjenester, hvor leverandøren kræver forhåndsbetaling. 

4.Særlige forhold knyttet til aftalen

4.1Aflysningsbeskyttelse og rejseforsikring

Arrangøren eller formidler skal oplyse kunden om adgangen til at tegne deres egen aflysningsbeskyttelse eller en afbestillingsforsikring fra et forsikringsselskab, sammen med selve pakkerejsen, som sikrer kunden ret til at kræve sig løst fra kontrakten ved pludselig og alvorlig sygdom hos sig selv eller nogen i hans/hendes nærmeste familie, eller nogen han/hun rejser sammen med eller andre uventede og alvorlige hændelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt. 5.3. 

Arrangøren skal endvidere oplyse kunden om hans/hendes adgang til at tegne rejseforsikring hos formidler eller arrangør, evt. hos et forsikringsselskab, dvs. forsikring for tab/skade på rejsegods osv. og for dækning af lejeudgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sygdom. Kunden skal oplyses om nødvendigheden af at medbringe EU-sygesikringskort, hvis sådan rejseforsikring ikke tegnes. 

Hvis aftalen om køb indgås kort tid før afrejse, skal informationen fra foregående afsnit gives i den udstrækning, det er praktisk muligt. 

Er afbestillingsretten en integreret del af arrangørens standardbetingelser, forpligter han/hun sig til at gøre kunden tydeligt opmærksom herpå. 

Fjord Line anbefaler alle passagerer at tegne en frivillig aflysningsbeskyttelse i tilfælde af sygdom til 150 NOK (150 DKK/20 EUR) pr. passager. Aflysningsbeskyttelsen skal bestilles sammen med rejsen.  

Der opfordres til at have gyldig rejseforsikring. Hvis der ikke foreligger rejseforsikring, er det nødvendigt at medbringe EU-sygesikringskort på rejser uden for Norge. 

4.2Indrejsebestemmelser

Arrangøren/formidler skal, før aftalen indgås, give kunden generelle oplysninger om, hvilke pas- og visumkrav, der gælder det/de ønskede rejsemål for borgere fra EU-/EØS-landene. Der skal så vidt muligt også oplyses om, hvor lang tid det cirka tager at få et visum. 

Den, der foretager en reservation for andre, forpligter sig til at give korrekte og fyldestgørende informationer om sine medrejsende. Denne besked skal medtages på reservationsbekræftelsen på en klar og tydelig måde. Gives konkrete oplysninger om indrejsebestemmelser for den valgte rejse af praktiske grunde først sammen med rejsebekræftelsen eller senere, kan kunden ophæve aftalen og kræve det indbetalte depositum fuldt refunderet, hvis de aktuelle bestemmelser i væsentlig grad påvirker muligheden for gennemførelsen af rejsen. 

Rejsende med udenlandsk pas fra et land uden for EU-/EØS-området skal gives anvisning om, hvor man kan indhente de nødvendige oplysninger, hvis arrangør/formidler ikke selv er i stand til at indhente sådanne. 

Den rejsende forpligter sig til at give korrekte informationer iht. de krav, de enkelte landes myndigheder måtte sætte som betingelse for indrejse. 

Hvis myndighederne i indrejselandet præsenterer nye krav til personlige oplysninger ved indrejse eller andre formkrav, efter at rejsedokumenterne er udstedt, skal rejsearrangør/formidler give kunden besked herom i den udstrækning, det er muligt. 

Myndighederne har fra 2015 indført 100 % ID-tjek ved indrejse til Norge. Følgende krav gælder:
Nordiske statsborgere og passagerer over 18 år skal medbringe gyldig legitimation med billede (pas, kørekort). Børn, som rejser med voksne, behøver ikke at medbringe legitimation. 

Schengen-borgere:
Passagerer fra Schengen skal medbringe enten nationalt ID-kort eller pas. Det gælder også for børn under 18 år. 

Ikke-Schengen-borgere:
Passagerer fra lande uden for Schengen eller Skandinavien skal medbringe pas og eventuelt visum for indrejse til Norge. Det gælder også for børn under 18 år. 

Den rejsende er selv ansvarlig for at medbringe de nødvendige rejsedokumenter, herunder men ikke begrænset til identifikationspapirer og/eller indrejsetilladelser. Ved manglende rejsedokumenter anses rejsen som udeblivelse, og billetten refunderes ikke. 

Køretøjet skal have kendingsbogstav(er). Internationalt forsikringsbevis bør medbringes både for køretøj og passager. 

4.3Sundhedsoplysninger

Kunden skal før aftalen indgås informeres om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i forbindelse med rejsen og opholdet.

4.4Information vedrørende transport

Rejsearrangøren forpligter sig til at oplyse, hvilke flyselskaber, der udfører de forskellige transportdele af rejsen. Ved ændring af flyselskab, efter rejsen er købt, skal meddelelse gives, så snart det er praktisk muligt, og senest ved check-in/ombordstigning. Ved pakkerejser, som benytter rutefly, skal arrangøren meddele om skift af ruteflyselskab, hvor dette er muligt.

4.5Andre forhold

Aftalen skal bekræfte, at arrangøren har stillet lovpligtig garanti til Rejsegarantifonden eller tilsvarende ordning, samt give oplysninger om, hvordan fonden kan kontaktes. 

Billetafgift
Fjord Line tager en billetafgift pr. reservation, hvis du ønsker reservationsbekræftelsen og billetten tilsendt med posten. Afgiften er i øjeblikket NOK 75,- (ca DKK 51/6,- EUR) pr. reservation. 

Servicegebyr
Når du reserverer din rejse pr. telefon eller hos et rejsebureau, betaler du et servicegebyr på NOK 125,- (ca DKK 85,-/11,- EUR) pr. reservation. Servicegebyret refunderes ikke ved en eventuel afbestilling. Intet servicegebyr ved reservation på www.fjordline.com 

Fjord Line har stillet lovpligtig garanti til Rejsegarantifonden:
Rejsegarantifonden
Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger
e-mail: firmapost@rgf.no
Telefon: 51 85 99 40 

5.Kundens ret til at afbestille eller overdrage rejsen

5.1Afbestilling ved ekstraordinære omstændigheder

Kunden har ret til at afbestille pakkerejsen og få refunderet det indbetalte beløb for pakkerejsen, hvis det på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed heraf, før pakkerejsen skal foregå, konstateres uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smitsomme sygdomme eller andre begivenheder, som skal ligestilles med de nævnte og som vil påvirke gennemførelsen af pakkerejsen eller transporten af kunden til rejsemålet. 

Retten til afbestilling skal også gælde, hvis begivenhederne indtræder på eller langs rejseruten, og de indebærer en reel risiko for kunden. Krav om refusion af ydelser, som ikke er en del af pakkerejsen, skal, hvis betaling for sådanne ydelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandør, rettes til den aktuelle tjenesteleverandør på aftaleretligt grundlag. 

Retten til afbestilling efter dette punkt gælder ikke, hvis kunden kendte, eller burde kende til, omstændighederne, da han/hun indgik aftalen om købet af rejsen.

5.2Afbestilling mod vederlag

Kunden har ret til at afbestille rejsen mod at betale et rimeligt administrationsgebyr, frem til der er 42 dage igen til afrejsedøgnet starter. Fjord Lines afbestillingsgebyr er på NOK 800,- (ca DKK 546,-/73,- EUR) pr. værelse/kahyt.

Afbestiller kunden efter, at fristen er udløbet, skal disse regler gælde: 

Afbestilling mellem fristen for afbestilling mod gebyr (som hovedregel 42 dage før afrejsedøgnet starter) og til der er 15 dage igen til afrejsedøgnet starter: Refusion af det indbetalte beløb minus depositummets størrelse og minus beløb for aflysningsbeskyttelse. 

Afbestilling efter der er færre end 15 dage til afrejsedøgnet starter eller udeladt fremmøde ved afgang: Ingen refusion ud over offentlige afgifter, som ikke påløber. 

Flyselskaberne kan i nogle tilfælde beregne et gebyr for sådan refusion. Hvis arrangøren kræver skatterne og afgifterne tilbage på vegne af kunden, kan der i tillæg beregnes et rimeligt gebyr for dette. De samlede gebyrer må uanset ikke overstige gebyret for navneændring på billetten. 

Når rejsens særegne og dokumenterbare karakter gør det rimeligt, eksempelvis hvis arrangørens ret til refusion fra sine underleverandører er begrænset, kan arrangøren sætte afvigende betingelser fra ovenstående refusionsregler. Enkelte hoteludbydere kræver betaling uden mulighed for refusion. Dette vil medføre, at kunden ikke får refunderet disse omkostninger ved en eventuel aflysning fra kunden. 

Kundens afbestillingsret kan uanset ikke begrænses i større grad end arrangørens ret over for sine underleverandører. 

De individuelle refusionsregler skal være let forståelige og skal gives på en klar og tydelig måde før reservation. Hvis sådan information ikke gives på en klar og tydelig måde ved reservationen, og arrangøren ikke kan sandsynliggøre, at sådan information er givet før reservationen, er kunden imidlertid ikke forpligtet af arrangørens afvigende regler. Afbestilling følger da de ovenstående refusionsregler. 

Hvis kundens reservation omfatter flere personer, og den aftalte totalpris bygger på rabatter eller afslag forbundet til deltagerantallet, vil grundlaget for sådanne rabatter eller afslag kunne bortfalde, hvis nogle af de medrejsende afbestiller. Ved en sådan delvis afbestilling skal arrangøren refundere den forholdsmæssige andel af den aftalte/betalte pris til de personer, som afbestiller, og indkræve eventuel merpris som følge af bortfald af rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de resterende deltagere. 

5.3Ved pludselig og alvorlig sygdom eller ulykkeshændelse – frivillig aflysningsbeskyttelse

Har kunden tegnet aflysningsbeskyttelse/forsikring, eller tilsvarende regler er gjort til en del af arrangørens standardbetingelser, har kunden ret til at forlade aftalen, hvis han/hun kan dokumentere, at vilkårene for sådan afbestilling er opfyldt. Han/hun forpligter sig til at underrette arrangøren om afbestillingen så hurtigt som muligt efter, at han/hun er bekendt med de omstændigheder, som giver ret til afbestillingen i forhold til dette punkt. 

Aflysningsbeskyttelsen skal minimum give ret til afbestilling, hvis kunden selv, ægtefælle, registreret partner, samlever, børn, forældre, svigerforældre eller søskende bliver ramt af pludselig og alvorlig sygdom, ulykkesskade eller død. Det samme gælder, hvis sådanne omstændigheder rammer en, som han/hun rejser sammen med, og det ville være urimeligt at kræve, at kunden da gennemfører rejsen uden, at vedkommende er med. Ligestillet med pludselig og alvorlig sygdom er pludselige og alvorlige hændelser, som rammer kunden eller hans/hendes medrejsende, jf. førnævnte, og som medfører, at det ikke er rimeligt at kræve, at kunden gennemfører rejsen. Sådanne hændelser kan være brand- eller vandskade på fast ejendom eller lignende. 

Retten efter førnævnte punkter forudsætter, at den rejsende selv ikke kendte til eller burde have kendt til de omstændigheder, som fører til, at rejsen ikke kan benyttes, eller at han/hun selv ikke har ansvaret for sådanne omstændigheder. 

Kunden forpligter sig til at give formidler eller arrangør besked om afbestilling så hurtigt som muligt efter, at han/hun er blevet bekendt med de forhold, som berettiger afbestillingen i henhold til dette punkt, samt at fremskaffe tilstrækkelig dokumentation for sygdommen fra læge, eller den hindrende omstændighed, f.eks. ved attest fra politimyndighed eller forsikringsselskab. 

Dokumentation vedrørende afbestillingsårsagen skal fremlægges senest 1 måned efter, at afbestillingen blev foretaget. Ved afbestilling efter denne bestemmelse har den rejsende krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb med fradrag af aflysningsbeskyttelse og administrationsgebyr på NOK 150,- (ca DKK 102,-/ 13,- EUR) per person. Ved flere personer på samme reservation vil tilbagebetalingen ske til hovedrejsende. 

Har kunden accepteret arrangørens egen aflysningsbeskyttelse, skal arrangøren ved afbestilling i henhold til ovenstående bestemmelser refundere det indbetalte beløb (med fradrag af prisen for aflysningsbeskyttelsen) uden unødig forsinkelse, så snart nødvendig dokumentation er fremskaffet af kunden, eventuelt efter fradrag af et rimeligt administrationsgebyr. Forudsætningen er også, at gebyret fremgår af arrangørens individuelle betingelser eller forsikringsdokumentet.  

Hvis reservationen omfatter flere rejsende, og den samlede pris afspejler rabat eller afslag baseret på det totale deltagerantal, vil en afbestilling for en eller flere i gruppen kunne medføre, at betingelserne for den aftalte pris ikke længere er til stede. Dette skal ikke påføre de resterende deltagere en prisforøgelse, men dækkes af aflysningsbeskyttelsen. 

Arrangøren har ret til at overføre de rejsende til en anden indkvartering, som passer bedre til den tilbageværende gruppes størrelse, og som ellers svarer til den oprindeligt bestilte indkvartering. Retten til sådan flytning er betinget af, at flytningen ikke reducerer indholdet i den valgte pakkerejse, eller gør at de angivne oplysninger om pakkerejsen eller aftalte tillægsydelser ikke længere kan opfyldes. 

5.4Overdragelse af pakkerejsen

Kunden har ret til at overdrage rejsen til en anden, som opfylder betingelserne for at deltage i pakkerejsen. Forudsætningen er, at arrangøren eller formidleren bliver underrettet om dette inden for rimelig tid, før pakkerejsen starter, og at arrangøren og/eller den underleverandør, han/hun benytter, ikke er bundet af regler, som forbyder en sådan overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori af underleverandører. Hvor ruteflyselskabet accepterer navneændringer, kommer selskabets vilkår for dette i tillæg til reglerne i generelle vilkår og betingelser for pakkerejser. 

Arrangøren kan i tilfælde af overdragelse beregne et rimeligt navneændringsgebyr. Den oprindelige kunde og den nye rejsende hæfter solidarisk for både sådant gebyr og eventuelt restbeløb for rejsen. Fjord Lines navneændringsgebyr er på NOK 200,- (ca DKK 136,-/18,- EUR) per person. 

Arrangørens oplysningspligt efter pakkerejseloven og disse vilkår anses normalt opfyldt over for den nye kunde i den udstrækning, at oplysningspligten er opfyldt over for den, som overdrager rejsen. Hvis der er behov for at give yderligere information, og dette er praktisk muligt, vil arrangøren imidlertid have pligt til at give de nødvendige oplysninger til den, som rejsen er overdraget til. Arrangøren har ikke noget ansvar, hvis den, som får rejsen overdraget, ikke tilfredsstiller de krav indrejselandet sætter. 

5.5Ændring af reservationen

Den rejsende kan ændre rejsedag, rejsemål, hotel og lignende mod et rimeligt administrationsgebyr, hvis arrangøren har mulighed for at efterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens omkostninger ved ændringen gebyrets størrelse, kan ændringen regnes som en afbestilling. Arrangøren skal da oplyse kunden om, at reglerne om afbestilling mod et vederlag i pkt. 5.2., vil gælde.

6.Arrangørens ret til at aflyse eller ændre rejsen uden erstatningspligt

6.1For få tilmeldte

Arrangøren kan aflyse den enkelte rejse, hvis der ikke bliver solgt det antal pladser eller den belægningsandel, han/hun i sine individuelle betingelser har sat som vilkår for at afvikle rejsen. Fristen må ikke sættes kortere end: 

  • 20 dage før afrejsedøgnet starter ved rejser, som varer i mere end 6 dage. 
  • 7 dage før pakkerejsen begynder ved rejser, som varer mellem 2 og 6 dage. 
  • 48 timer før pakkerejsen begynder ved rejser, som varer i mindre end 2 dage. 

Skriftligt varsel om sådan aflysning skal være kommet frem til kunden senest ved fristens udløb. Arrangøren forpligter sig til at give kunden besked om aflysningen i henhold til dette punkt så hurtigt som muligt. Ved aflysning i henhold til dette punkt skal alle kundens indbetalte beløb refunderes så hurtigt som muligt. 

6.2Hindring uden for arrangørens kontrol

Arrangøren kan aflyse en rejse uden erstatningsansvar, hvis pakkerejsen ikke kan gennemføres på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og den rejsende underrettes om aflysningen uden unødig forsinkelse. Sådanne forhindringer kan efter omstændighederne være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smitsomme sygdomme eller andre begivenheder, som kan ligestilles med de førnævnte. 

Aflyses en rejse, før den starter på grund af hindringer uden for arrangørens kontrol, forpligter han/hun sig til at refundere kunden alle indbetalte beløb med det samme. Alternativt skal kunden gratis tilbydes at deltage i en anden pakkerejse af tilsvarende eller højere standard, hvis arrangøren kan tilbyde dette. Tilbydes kunden en alternativ rejse af lavere standard end aftalt, skal den rejsende gives et passende prisafslag. 

Efter de samme vilkår som nævnt i punkt 1 vil arrangøren ikke have erstatningsansvar, hvis pakkerejsen bliver mangelfuld eller må afbrydes som følge af, at sådanne hindringer indtræder efter, at pakkerejsen er påbegyndt. Hvis rejsen forkortes ved, at arrangøren eller kunden afbryder den på grund af sådanne forhold, vil kunden imidlertid have krav på et forholdsmæssigt prisafslag. Arrangøren forpligter sig i den grad, det er muligt, til at eliminere eventuelle risici eller ulemper for kunden. Skal rejsen afbrydes, forpligter arrangøren sig til at fragte kunden tilbage til det aftalte hjemkomststed uden omkostninger og med mindst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være afhængigt af en vurdering af de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulemper et fortsat ophold udgør. Der skal lægges vægt på norske og lokale myndigheders udtalelser ved denne vurdering. 

Hvis arrangøren undlader hjemsendelse eller udsætter denne unødvendigt, og kunden selv må sørge for hjemrejsen, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merudgifter, som kunden pådrager sig som en følge heraf. 

6.3Arrangørens ret til at ændre rejsens indhold eller betingelser efter aftaleindgåelse

Arrangøren kan ikke ændre aftalevilkårene eller rejsens specifikationer til ulempe for kunden efter aftaleindgåelse, medmindre der er taget forbehold for at ændre særligt angivne ydelser/specifikationer, og dette udtrykkeligt fremgår af den enkelte aftale, dvs. rejsebevis eller andet aftaledokument. 

Arrangøren forpligter sig til at underrette kunden skriftligt så hurtigt som muligt, hvis han/hun ønsker at ændre betingelser eller indhold i henhold til dette punkt. 

Arrangøren skal samtidig oplyse kunden om hans/hendes ret til at ophæve købet af rejsen, hvis ændringerne medfører, at rejsen vil lide af væsentlige mangler for kunden efter ændringen, eller at kræve prisafslag, hvis rejsen vil blive mangelfuld. Har kunden ikke påberåbt sig denne ret inden tre dage efter, at meddelelse om ændringen er kommet frem, mister han/hun retten til at ophæve købet eller kræve prisafslag. Hvis særlige omstændigheder fører til, at fristen ikke kan overholdes, forpligter kunden sig til at give besked så hurtigt som muligt og inden for rimelig tid.

7.Parternes forpligtelser

7.1Arrangørens/formidlerens forpligtelser

Arrangøren skal afvikle rejsen i henhold til det, som er aftalt med den rejsende, jf. pkt. 2. Gør uforudsete omstændigheder det alligevel nødvendigt med ændringer i rejsen, skal arrangøren i rimelig udstrækning sørge for, at den rejsende bliver udsat for mindst mulig ulempe. 

Arrangøren skal snarest muligt yde passende bistand til rejsende, der er i vanskeligheder. Bistanden skal gå ud på at give passende oplysninger om sundhedstjenester, lokale myndigheder og konsulær bistand og, hvis det er relevant, hjælpe med at finde alternative rejsetjenester. Arrangøren kan kræve et rimeligt gebyr for bistanden, hvis vanskelighederne er forårsaget forsætligt eller uagtsomt af den rejsende. 

Rejsearrangøren/formidleren skal hurtigst muligt oplyse om forhold, han/hun forstår eller bør forstå, har betydning for den rejsende. 

Påpeger den rejsende mangler ved rejsen, forpligter arrangøren sig til at gøre det, som inden for rimelighedens grænser er muligt for at rette manglen så hurtigt som muligt.

7.2Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at sætte sig ind i disse generelle vilkår, eller de betingelser arrangøren har offentliggjort på sine hjemmesider, i sit katalog eller på anden måde. 

a) Betaling: Kunden forpligter sig til at betale det aftalte vederlag inden den frist, som er fastsat i vilkårene. Væsentlig betalingsmisligholdelse giver arrangøren ret til at annullere reservationen.

b) Informationer: Kunden forpligter sig til at give formidler eller arrangør de relevante informationer, som han/hun forstår eller bør forstå, har væsentlig betydning for gennemførelsen af pakkerejsen. Den, som reserverer for medrejsende, forpligter sig til at give korrekte og relevante oplysninger, også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer, som opstår som følge af, at personalia eller specielle behov for medrejsende ikke er oplyst på en korrekt måde. Den, som reserverer en pakkerejse på vegne af andre, forpligter sig til at forvisse sig om, at den/de som skal deltage i pakkerejsen, kan følge det reglement, arrangøren har sat, og at den aktuelle pakkerejse er af en sådan karakter, at den/de tilmeldte kan deltage i den uden belastninger for sig selv eller andre. 

c) Reklamationer: Den rejsende forpligter sig til at give arrangøren besked uden unødig forsinkelse, hvis han/hun opdager en mangel, som vil give ham/hende rettigheder i henhold til punkterne 8.2 a) – e). Opdages manglen efter, at pakkerejsen er startet, skal kunden så vidt muligt reklamere på stedet. 

Hvis forholdene ikke løses i løbet af opholdet, skal der laves en skriftlig reklamation efter hjemkomst, uden unødig forsinkelse, via e-mail til: info@fjordline.com 

d) Dokumenter osv.: Kunden forpligter sig til at kontrollere, at billetter og rejsedokumenter er i overensstemmelse med reservationen, og at navn på rejsende er i overensstemmelse med de navne, der står i passet. Den rejsende forpligter sig til at medbringe gyldigt pas, eventuel visa/sundhedsattester, billetter, referencenummer og andre dokumenter, som måtte være nødvendige for rejsen. Den rejsende forpligter sig til at fremskaffe sådanne dokumenter, som måtte være nødvendige for den enkelte rejse, og han/hun forpligter sig til selv at tegne de forsikringer, han/hun måtte mene, var nødvendige. Arrangøren har ret til at afvise en rejsende, hvis de nødvendige dokumenter ikke er medbragt. 

e) Hensyn til medrejsende osv.: Kunden forpligter sig endvidere til at rette sig efter arrangørens egne bestemmelser, sådan som de er præsenteret for ham/hende før aftaleindgåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement samt transportørens og de lokale myndigheders regler. Kunden skal endvidere rette sig efter de anvisninger, arrangøren giver om fremmødetid, fremmødested osv. i løbet af rejsen, samt de pålæg fragtfører eller transportansvarlig måtte give i forbindelse med uforudsete hændelser i løbet af rejsen. 

Den enkelte deltager på rejsen må ikke opføre sig sådan, at det er til gene for de medrejsende eller skaber sikkerhedsmæssige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har ret til at afvise en rejsende ved rejsens start, hvis den rejsendes opførsel eller tilstand gør det åbenlyst, at han/hun ikke kan opfylde kravene i dette punkt. 

f) Returrejse osv.: Den rejsende forpligter sig til at overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekræftelse af returbilletter på rutefly. Sker dette ikke, kan de reserverede sæder ikke påregnes benyttet. Den rejsende forpligter sig endvidere til at holde sig selv orienteret om eventuelle ændringer af afrejsetidspunktet ved at tage kontakt til rejsearrangøren eller rejsearrangørens repræsentant, hvis den rejsende har fjernet sig fra rejseselskabet eller på anden måde gjort sig/været utilgængelig de sidste 24 timer før planlagt afgang. Den rejsende forpligter sig ellers til at følge arrangørens opfordringer til at læse arrangørens e-mail, sms-beskeder, opslag, besøge informationsskranken eller receptionen, så længe dette ikke medfører unødigt besvær eller ulempe for den rejsende.

g) Konsekvenser af mislighold: Groft brud på disse bestemmelser efter, at forholdet er påtalt, giver arrangøren ret til at nægte vedkommende videre deltagelse på rejsen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstraudgifter i forbindelse med fremskudt/ændret hjemrejse. Den afviste rejsende kan heller ikke gøre krav vedrørende den del af rejsen, som ikke bliver benyttet.

Kunden kan gøres erstatningsansvarlig for tab eller ekstraudgifter, som påføres arrangøren ved groft brud på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødelæggelser og tab osv. efter generelle regler for kompensationsrettigheder. 

8.Om mangler

8.1Mangler før afrejse

Kunden kan ophæve aftalen, før pakkerejsen starter, hvis det er klart, at pakkerejsen vil have væsentlige mangler. 

Det samme gælder, hvis aftalevilkårene ændres, og ændringen er til væsentlig ulempe for kunden. Prisforhøjelse på mere end 8 % skal altid anses som en væsentlig ulempe. Kunden skal i dette tilfælde give arrangøren besked om ophævelsen inden for en rimelig tid. Medmindre særlige grunde taler for det, bør sådan meddelelse være givet senest en uge efter, at meddelelse om ændringen blev modtaget, eller så hurtigt som muligt, hvis meddelelse modtages kort tid før afrejse. 

Kunden har da ret til fuld refusion af samtlige indbetalte beløb samt eventuel erstatning efter reglerne i Pakkerejselovens § 29. 

Alternativt har han/hun ret til at deltage i en anden pakkerejse af tilsvarende eller højere standard, hvis arrangøren eller formidleren kan tilbyde dette. Hvis de foreslåede, alternative rejsetjenester fører til en pakkerejse med lavere standard end aftalt, skal den rejsende gives et passende prisafslag. 

Kan arrangøren ikke tilbyde en sådan erstatningsrejse, kan kunden selv købe en rejse, som svarer til den oprindelige inden for rimelighedens grænser og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle meromkostninger ved dette køb efter de almindelige regler for kompensationsrettighed. Er et sådant dækningsb væsentligt dyrere end prisen for den oprindelige rejse, kan erstatning normalt ikke påregnes.  

8.2Mangler efter afrejse

Pakkerejsen har en mangel ved manglende eller mangelfuld levering af rejsetjenesterne, som indgår i en pakkerejse, og dette ikke skyldes kunden eller forhold fra hans/hendes side. 

Kunden forpligter sig til at reklamere for mangler, han/hun opdager uden unødig forsinkelse. 

Reklamationsberettigede mangler efter afrejse giver kunden disse rettigheder: 

a) Afhjælp:

Kunden kan kræve, at arrangøren afhjælper manglen, hvis dette kan ske uden urimelige omkostninger eller ulempe for ham/hende. Afhjælpningen skal ske inden en rimelig frist fastsat af kunden. Afhjælpes manglen ikke inden fristen, kan den rejsende selv afhjælpe manglen og kræve nødvendige udgifter refunderet. 

Afslår kunden rettelsen, som vil afhjælpe manglen, eller undlader han/hun at reklamere til arrangøren eller arrangørens repræsentant, når dette er muligt, sådan at rettelsen kan ske, mister han/hun retten til yderligere krav. 

b) Alternative rejsetjenester

Kunden kan kræve, at arrangøren tilbyder en alternativ rejsetjeneste, hvis en væsentlig del af rejsetjenesten ikke kan leveres i henhold til pakkerejseaftalen. Arrangøren skal om muligt tilbyde en alternativ rejsetjeneste af tilsvarende eller højere standard uden tillægsomkostninger. Hvis de foreslåede, alternative rejsetjenester fører til en pakkerejse af lavere standard end aftalt, skal den rejsende gives et passende prisafslag. Den rejsende kan kun afvise tilbuddet, hvis det ikke er sammenligneligt med det, som følger af pakkerejseaftalen, eller hvis prisafslaget er utilstrækkeligt. 

c) Prisafslag:

Hvis manglen ikke bliver afhjulpet, har kunden ret til et passende prisafslag for den periode, hvor pakkerejsen har haft en mangel. 

d) Ophævelse:

Har pakkerejsen en mangel, som i væsentlig grad påvirker gennemførelsen af pakkerejsen, og arrangøren ikke har afhjulpet manglen eller tilbudt alternative tjenester, kan kunden ophæve aftalen og kræve den værdi af rejsetjenesten tilbage, som ikke er blevet leveret. 

Ophæver kunden aftalen efter denne bestemmelse, har han/hun krav på vederlagsfri transport tilbage til afrejsestedet eller andet sted rejsen skulle være blevet afsluttet, hvis pakkerejsen indeholder transportelement. Reglerne i punkt 6.2., punkt 3 gælder på samme måde. 

e) Erstatning:

Er pakkerejsen mangelfuld, og dette fører til, at kunden lider tab, kan kunden kræve erstatning af arrangøren. 

Arrangørens erstatningspligt efter det førnævnte falder bort, hvis arrangøren kan godtgøre, at manglen skyldes uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. Retten til erstatning gælder heller ikke, hvis manglen skyldes en tredjepart, som ikke er knyttet til leveringen af rejsetjenesterne, som indgår i aftalen, og manglen ikke kunne forudses eller undgås. 

Hvor transportretslig lovgivning begrænser omfanget af eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gælder de samme begrænsninger for arrangøren. 

8.3Erstatningsbegrænsninger

Hvor arrangørens erstatningsansvar ikke allerede er begrænset efter anden transportretslig lovgivning, kan arrangøren begrænse erstatningen i pakkerejseaftalen, men ikke til mindre end tre gange pakkerejsens samlede pris. 

Begrænsningen gælder ikke ved personskade eller skade forårsaget forsætligt eller uagtsomt af arrangøren. 

8.4Forholdet til anden transportretslig lovgivning

Kundens ret til prisafslag eller erstatning begrænser ikke kundens rettigheder efter anden transportretslig lovgivning. Prisafslag og erstatning efter pakkerejseloven og erstatning efter anden transportretslig lovgivning skal gå til fradrag for hinanden, således at kunden ikke gives for høj kompensation. 

Kunden kan rette sit krav om prisafslag eller erstatning til arrangøren af pakkerejsen. Eventuelle krav mod transportøren (f.eks. flyselskabet) efter anden transportretslig lovgivning (herunder standardkompensation efter EU-forordningen om flypassagerers rettigheder) skal rettes mod transportøren. 

Uanset om arrangøren er erstatningspligtig i henhold til det ovenstående, forpligter den rejsende sig til at begrænse tabet så godt, han/hun kan. Der kan ikke kræves erstatning for tab eller skade, som skyldes den rejsendes egen forsømmelse eller forhold. 

Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, aflysninger og overbookinger) 

Bestemmelserne findes på denne adresse: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf 

Ved forsinkelser, aflysninger og/eller overbooking gælder de regler, som følger af EU’s nævnte forordning. 

Eventuelle krav efter denne forordning skal rettes mod transportøren. 

Hvor EU-forordningen giver passageren ret til at ophæve transportaftalen, gælder dette ikke for den øvrige del af pakkerejsen, medmindre manglen er af en sådan karakter, at betingelserne for at ophæve købet af pakkerejsen er til stede, jf. pkt. 8. Mindre forsinkelser giver sædvanligvis ikke ret til ophævelse af købet af pakkerejsen. Hvis passageren vælger at afbryde/ophæve købet af rejsen efter bestemmelserne i EU-forordningen, men betingelserne for at ophæve købet af pakkerejsen efter pakkerejseloven ikke er til stede, skal kunden kun have refunderet den del af købesummen, som relaterer til transporten. Rejsearrangøren forpligter sig til at gøre kunden opmærksom på, at fuld refusion af pakkerejseprisen da ikke vil ske. 

Følgende forhold anses normalt ikke som mangel ved pakkerejsen efter bestemmelserne i pkt. 8: 

I) Afvigelser fra forventninger kunden har haft og som ikke er opfyldt af arrangøren, som f.eks. anden byggestandard på destinationen eller andre destinationsbetingede forhold, hvis forholdene kunden klager over, må anses at være “almindelige” på destinationen.

II) Unormale vejrforhold og andre naturforhold arrangøren ikke havde eller burde have haft kendskab til.

III) Forhold den rejsende skal regne med kan opstå fra tid til anden, og som ligger uden for arrangørens kontrol, eller som ikke afviger fra, hvad der anses for at være jævnført aftalen. Skift af indkvartering på grund af overbooking skal ikke betragtes som “påregnet afvigelse”. 

IV) Forsinkelser under transport eller ændrede afgangs-/ankomsttider, når opholdet på rejsemålet ikke forkortes med mere end maksimalt 6 timer for rejser med en varighed på under 5 døgn ,eller 8 timer for rejser med en varighed på mellem 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for rejser med en varighed på over 8 døgn. Hvis forsinkelsen/ændringen i afgangs-/ankomsttider skyldes tiltag fra luftfartsmyndigheder, exceptionelle vejrforhold, trængsel i luftrummet eller andre lignende forhold, som arrangøren eller transportøren ikke kan have indflydelse på, fordobles de førnævnte, angivne frister. At forholdet ikke betegnes som mangel efter denne bestemmelse hindrer ikke, at kunden skal have den hjælp og den eventuelle kompensation, kunden er berettiget til i henhold til de nævnte EU-forordninger.

V) Afvigelse fra det aftalte, som skyldes kundens egne forhold.

9.Tvistebehandling

Ved reklamation skal den rejsende gøres opmærksom på klageproceduren, og at hvis kundens reklamation/krav ikke bliver imødekommet, eller at parterne ikke bliver enige, kan sagen bringes for et klagenævn for pakkerejser (Pakkerejsenævnet) eller andet tvistløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse. 

EU’s klageportal kan også bruges, hvis kunden ønsker at indgive en klage. Det er særligt relevant, hvis klager er forbruger bosat i et andet EU-/EØS-land. Klagen indgives her http://ec.europa.eu/odr. 

10.Ikrafttrædelse

Disse generelle vilkår for pakkerejser gælder fra 01.07.2018 og erstatter fra samme dato tilsvarende vilkår fra 01.01.2015. Afvigende bestemmelser fra Fjord Line gælder fra dato beskrevet i toppen af dokumentet. 

11.Ekstraordinære vilkår relateret til COVID-19

Grundet ekstraordinære tiltag relateret til Coronavirus (COVID-19) er der restriktioner på, hvem som må krydse grænsen mellem Norge og Danmark. Det er vigtigt, at alle rejsende sætter sig ind i de respektive landes vilkår, før de køber billet. Fjord Line kan ikke refundere udgifter for rejsende, som bliver afvist ved grænsen. Information om dette kan findes på regjering.no, FHI og politi.dk.

Godstransport er undtaget dette og kan rejse som normalt. (regjering.no)

11.1Aflyste sejladser

De, som har bestilt en rejse, som ikke kan gennemføres grundet aflyste afgange, har som hovedregel krav på ombooking af rejsen eller refusion. Vi fremsender løbende tilgodebeviser pålydende rejsens værdi.

Grundet et ekstraordinært arbejdspres på kundeservice gør vi imidlertid opmærksom på, at sagsbehandlingen kan trække ud og tage længere tid end normalt. Alternativt kan man kontakte sin rejseforsikring for assistance.

11.2Ændring/Afbestilling af pakkerejser (overfart og overnatning)

Afbestilling eller ændring af rejser, som ikke kan gennemføres grundet lukkede grænser eller efter rejserådene fra de respektive landes myndigheder, kan afbestilles uden gebyr.

Vedrørende refusion af rejser, som ikke kan gennemføres, vil vi håndtere dette så hurtigt det kan lade sig gøre, men vi beder om forståelse for at det kan tage længere tid end normalt.

11.3Rejsende fra røde zoner

For rejsende, som har bosted i lande eller regioner, der er omfattet af karantæneforbud ved indrejse i Norge, de såkaldte “røde lande/regioner”, kan vi tilbyde gebyrfri ændring af rejsen til en afrejse på et senere tidspunkt inden 31.12.2021 eller et ikke-refunderbart tilgodebevis. Dette tilgodebevis skal benyttes inden 01.12.2020 til betaling/delvis betaling af fremtidig rejse med afgang inden 31.12.2021. Ændres rejsen til en dyrere afgang må mellemværende afholdes af kunden.

Hvilke lande og regioner dette gælder, finder man på Folkehelseinstituttets (FHI) . Her findes en oversigt over hvilke lande, som opfylder smittekriterierne, og denne information opdateres mindst hver 14. dag.

Listen over lande, som omfattes af karantænepligt, findes til enhver tid i den vedtagne COVID-19 forskrift. Fyldestgørende information relateret til indrejse og karantæne findes desuden på FHI’s webside 

11.4Forlænget opbevaring af passagerinformation

Til brug af eventuel smittesporing vil passagerlister med kontaktinformation blive opbevaret i 10 dage. Dette gælder frem til myndighederne ændrer fristerne for karantæne eller lignende bestemmelser.

Ref. COVID-19 forskriften, § 13